Regulamin promocji -25% na drugi produkt Last Minute Christmas

Warunki Promocji „– 25% na drugi produkt, Last Minute Christmas” (dalej również: „Warunki Promocji”)

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „ – 25% na drugi produkt, last Minute na Święta” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „– 25% na drugi produkt, na Walentynki” jest FIRMA „RUSNAK” Piotr Rusnak, ul. Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351001253, BDO: 000044450, REGON: 490605373, (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://vanuba.com/ (dalej również „Sklep Internetowy”). W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji, w Czasie Trwania Promocji, rabatu obniżającego cenę każdego drugiego tańszego Produktu, (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2.Przykładowo, dodając do Koszyka dwa Produkty, po spełnieniu zasad określonych w Warunkach Promocji, rabatem objęty zostanie jeden tańszy Produkt. Dodając do Koszyka trzy Produkty, po spełnieniu zasad określonych w Warunkach Promocji, rabatem objęty zostanie jeden najtańszy Produkt. Dodając do Koszyka cztery Produkty, po spełnieniu zasad określonych w Warunkach Promocji, rabatem objęte zostaną dwa najtańsze Produkty itd.
2. Promocja obowiązuje od 09.12.2020 r. godzina 08:00 do 12.12.2020r. godzina 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
3.Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
5. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b) wejść na stronę https://vanuba.com/ i wybrać znajdujące się na niej Produkty;
c) dodać do Koszyka minimum dwa Produkty;
d) rabat zostanie naliczony automatycznie w Koszyku, pod warunkiem, że zostały do niego dodane minimum dwa Produkty.
6. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj.:
- 25% liczone od aktualnej w Sklepie Internetowym (nieprzecenionej) ceny drugiego tańszego Produktu, widocznego na stronie https://vanuba.com/
- W przypadku gdy są dwa Produkty, o takiej samej Cenie, tylko jeden z nich objęty jest rabatem.
- W przypadku gdy do Koszyka dodanych zostało więcej niż dwa Produkty, rabatem objęty będzie co drugi tańszy Produkt, zgodnie z przykładem z pkt. II.1 powyżej.
7. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
9. Uczestnik Promocji zawierając umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. w razie zakupu wyłącznie drugiego tańszego Produktu, zapłaciłby kwotę stanowiącą jego cenę regularną, natomiast w związku z jednoczesnym zakupem co najmniej dwóch Produktów, udzielany jest rabat zgodnie z niniejszymi Warunkami Promocji.
10. W związku z treścią ust. 9 powyżej, w przypadku odstąpienia przez Klienta wyłącznie od zakupu Produktu lub Produktów droższych, nieobjętych rabatem i ich zwrotu, Klient traci możliwość nabycia Produktu lub Produktów tańszych z uwzględnieniem rabatu i wówczas zobowiązany jest do zapłaty ceny regularnej tego Produktu lub tych Produktów. Organizator jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Klientowi kwoty za Produkt lub Produkty droższe o kwotę rabatu udzielonego na Produkt lub Produkty tańsze.
11. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: zamowienia@vanuba.com lub listownie na następujący adres Organizatora: FIRMA „RUSNAK”. ul. Grel 9, 34-400 Nowy Targ (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także przesłanie formularza reklamacji który jest dostępny pod https://vanuba.com/media/files/reklamacja-formularz.pdf
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1.Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://vanuba.com/regulamin-promocji
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
- zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
- zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
- zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://vanuba.com/regulamin.
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.
6. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszych Warunków Promocji.

Nowy Targ, 9.12.2021 r.

Vanuva.com

Zmieniając kraj, przedmioty mogą zostać usunięte z koszyka.