Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od 21.07.2023


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem

www.vanuba.com przez Piotra Rusnak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Firma Rusnak" Piotr Rusnak, ul.  Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351001253, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) telefon kontaktowy 

+48728334189, czynny poniedziałek- piątek 8:00-15:00, adres email dotyczący zamówień- zamowienia@vanuba.com, ogólny( tj. współpraca, marketing, B2B) shop@vanuba.com  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Klient decydując się na kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednakże niezbędna do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do utworzenia konta w Sklepie Internetowym lub złożenia Zamówienia.

5. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

a) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

c) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;

d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

e) Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;

f) Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

g) Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;

h) Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

i) Regulamin – niniejszy dokument;

j) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

k) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

l) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.vanuba.com 

m) Sprzedawca - Piotr Rusnak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Firma Rusnak" Piotr Rusnak, ul.  Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351001253,

n) Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

o) Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

p) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.),

q) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

r) Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

s) Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym,

t) koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów,

u) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

v) Dowód zakupu – paragon, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. W ramach Sklepu umowy zawierane są w języku polskim.


2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu

b)  dostęp do poczty elektronicznej,

c) standardowa przeglądarka internetowa

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

3. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu.

4. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

6. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.


3. INFORMACJA O PLASOWANIU WYNIKÓW WYSZUKIWANIA


Sprzedawca informuje, że przez plasowanie należy rozumieć przyznawanie przez sklep internetowy określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania w serwisie internetowym sklepu.

1.Wyszukiwarka Sklepu Internetowego 

Użytkownik wpisując określoną treść w okno wyszukiwarki sklepu internetowego, uruchamia program szukający, który rozpoczyna przeszukiwanie indeksów produktów w celu odnalezienia szukanej treści:

• wyszukiwarka korzysta z zdefiniowanego słownika synonimów;

• wyszukiwarka posiada funkcjonalność prezentowania podpowiedzi, które są dopasowaniami zawierającymi frazy wprowadzone przez użytkownika. Jako wyniki wyszukiwania użytkownik otrzymuje produkty, których indeksy zawierają wprowadzony przez użytkownika tekst lub ich synonimy.

2. Kategorie produktowe

Użytkownik ma możliwość wyszukania danego produktu poprzez funkcjonalność wybierania kolejnych zakładek kategorii produktowych w sklepie internetowym. 

3. Kolejność prezentowania wyników wyszukiwania

Kolejność prezentowania wyników wyszukiwania lub nadawania im określonej widoczności zależna jest w pierwszej kolejności od ustawień kryterium ich prezentowania przez użytkownika. Kolejność prezentowania podpowiedzi w wyszukiwarce sklepu internetowego jak również wyników wyszukiwania w ramach wyszukiwarki lub kategorii produktowych, w przypadku spełniania warunków wprowadzonych przez użytkownika (fraza lub wybrana kategoria) przez więcej niż jeden produkt uzależniona jest od algorytmu przyznającemu danemu produktowi określoną punktację. Czym wyższa punktacja, tym produkt prezentowany jest wcześniej. Punktacja dla danego produktu przyznawana jest w oparciu o algorytmy bazujące na dopasowaniu frazy wyszukiwania do nazw produktów lub ich identyfikatorach liczbowo-numerycznych  ( np.EAN, SKU) występujących w sklepie Sprzedającego.


4.  USŁUGI ELEKTRONICZNE


1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia, Newslettera.

2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

3. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.

4. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

5. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.vanuba.com  klient może złożyć na adres mailowy :  shop@vanuba.com 

8. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.


5. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I OPINIE O PRODUKTACH


1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.

2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w szczególności rodzaj,  cenę.

3. Produkty dostępne w Sklepie powinny być używane w sposób zgodny z informacją zawartą w opisie Produktu lub w informacji umieszczonej na Produkcie lub dołączonej do Produktu.

4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.

5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny właściwości, wygląd i parametry użytkowych Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vanuba.com i dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź i zapłać” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

10. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

11. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

12.  Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

13. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

    b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    c) wybranej metody płatności,

    d) wybranego sposobu dostawy,

14.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź i zapłać”.

15. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

16.  Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

17. Sprzedawca wykonuje czynności mające na celu zapewnienie dostępności produktów prezentowanych w sklepie Internetowym. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu klientów, może się zdarzyć, że dany towar nie jest faktycznie dostępny. W takim przypadku klient z uwagi na niemożliwość spełnienia świadczenia otrzyma informację o braku możliwości zrealizowania zamówienia (na podstawie przepisów właściwych kodeksu cywilnego, w tym mogą mieć zastosowanie art. 493-495 kodeksu cywilnego).

18. Sprzedawca umożliwia użytkownikom sklepu online dostęp do opinii o produktach wystawionych przez klientów w sklepie internetowym. Sprzedawca przy współpracy z zaufanym podwykonawcą zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły poprzez wysłanie ankiety odnośnie wystawienia opinii po złożeniu Zamówienia przez danego klienta. W tym celu po dokonaniu zakupu produktu przez klienta, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej (wskazanej przez klienta) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu otrzymania jego opinii o dokonanej sprzedaży. Klient posiada prawo do przekazania swej opinii poprzez wypełnienie przedmiotowej ankiety, jednakże przekazanie opinii jest dobrowolne.

19. Klient publikując ocenę lub komentarz dotyczący produktu wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie jego imienia jako oznaczenia autora komentarza lub oceny.

20. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych.

21.  W celu rozwiania wątpliwości Sprzedawca wyjaśnia, że usługa wyrażania opinii o produkcie przeznaczona jest do wyrażania osobistej, subiektywnej oceny produktu przez co należy rozumieć ocenę jego jakości i funkcjonalności, co umożliwić ma przede wszystkim ułatwienie decyzji o jego ewentualnym zakupie innym Klientom Sklepu. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie.

22. Usługa dodawania opinii nie jest przeznaczona do wyrażania jakichkolwiek opinii nie związanych bezpośrednio z zakupionym przez Klienta produktem, dlatego też wszelkie opinie nie odnoszące się wprost do informacji o danym produkcie będą przez Sprzedawcę niezwłocznie kasowane.

23.  Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

24.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


6. PŁATNOŚCI


1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się za pomocą :

a) przelewem elektronicznym za pośrednictwem Przelewy24 , PayPo, Paypal

b) płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze)

c) przelewem tradycyjnym - przy dokonywaniu przelewu Klient powinien użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności, przelewu należy dokonać na poniższe dane:

„Firma Rusnak Piotr Rusnak”
Ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ

Numer konta bankowego PL: PL 97 1090 1838 0000 0001 3538 2185
Numer konta bankowego EUR: PL 71 1500 2178 1221 7000 2531 0000
Numer konta bankowego GBP: PL 93 1090 1838 0000 0001 3538 2160

BIC: WBKPPLPP

2. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie anulowane i nie będzie realizowane, zaś  jeżeli klient po upływie tego czasu dokonał płatności a przelew został zaksięgowany zamówienie jest przywracane. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia, zwrot płatności na rzecz klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania – w całości lub odpowiedniej części ceny, odpowiednio.

4. Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył klient – chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu (w tym na zwrot na inny rachunek bankowy).


7. CENA PRODUKTÓW


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i zawiera podatki, w tym podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Sklepie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.

3. Sprzedawca wyświetla cenę produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu lub usługi obok informacji o obniżonej cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w sklepie internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na stronie internetowej sklepu online w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

4.  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

7. Klient może przeglądać Produkty według ich kategorii lub korzystając z wyszukiwarki.

8. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie. Sprzedawca wykonuje czynności mające na celu zapewnienie dostępności produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie jednoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może się zdarzyć, że dany Towar nie jest faktycznie dostępny. W takim przypadku Klient z uwagi na niemożliwość spełnienia świadczenia otrzyma informację o braku możliwości zrealizowania Zamówienia (na podstawie przepisów właściwych Kodeksu Cywilnego, w tym mogą mieć zastosowanie art. 493-495 Kodeksu Cywilnego).


8. DOSTAWA


1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych, a w okresie promocyjnym oraz przy zamówieniach personalizowanych czas ten może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową, niezależnie od ilości zakupionych produktów. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

– przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

– płatność przelewem elektronicznym– po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby termin realizacji i wysyłki  zamówienia był jak najszybszy.  

4. Po ww. czasie realizacji zamówienia, towar wydawany jest przewoźnikowi. Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (od momentu oznaczenia w systemie statusem wysłane).

5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy pomocy firm kurierskich i paczkomatów.

6.  Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy.

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (aby złożyć zamówienie z dostawą na UE należy zmienić wersję językową strony: DE lub EU) .

8.  Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT.


9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA  NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt nie jest zgodny z umową, są określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

3. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

4.  W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za  niezgodność towaru z umową za wady na zasadach określonych w art. 43a-43g Ustawy o prawach konsumenta

5.  Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.

6. Sprzedawca jeśli wymaga tego produkt udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej sprzedawcy lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także zasady konserwacji zakupionego produktu.

7.  Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

8.  Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca  wykaże, że:

a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10.  Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z Umową, wartość produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

13. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt.

14. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

15. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

17. Konsument nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny za produkt, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

20.  Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.  Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o Prawach Konsumenta.

22. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową sprzedaży jeśli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

23.  Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres Sprzedawcy umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego, konsument alternatywnie może uprzednio poinformować mailowo Sprzedawcę wysyłając reklamację mailem.

Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta z wykorzystaniem opracowanego przez Sprzedawcę Formularza Reklamacyjnego - przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości skorzystania z Formularza Reklamacyjnego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej, określając w miarę możliwości (co oznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji):

1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego,

2. oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny,

3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową,

4. żądanie Klienta tj. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

5. ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.

6. informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta,

24.  Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.

25. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

26.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

27.  Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

28.  Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za  niezgodność towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat każdorazowo znajdzie się w opisie Produktu w Sklepie. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.

29. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

a) listownie, na adres: 

„Firma Rusnak Piotr Rusnak”
Ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ

z dopiskiem Sklep internetowy – reklamacja

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy kontakt mailowy na adres :  zamowienia@vanuba.com 

b) mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej 

zamowienia@vanuba.com 

30. Przykładowy wzór formularza reklamacji z rękojmi można pobrać ze strony sprzedawcy. 

31. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca może odpowiadać względem Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

32. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez Sprzedawcę.

33. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 32-33 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


10. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY


1. Klient  ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego : 

a) listownie, na adres: 

„Firma Rusnak Piotr Rusnak”
Ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ

z dopiskiem Sklep internetowy – odstąpienie

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy kontakt mailowy na adres :  zwroty@vanuba.com   

b) mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej  - zwroty@vanuba.com   

aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d) W przypadku zwrotu towaru z zamówienia do którego, dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych rzeczy pomniejszonych o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.

4. Skutki odstąpienia od umowy

    a) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta. W każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    b) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

    c) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje między innymi Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

    d) Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.

    f) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.

    g) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    h) Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:

„Firma Rusnak Piotr Rusnak”
Ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony sprzedawcy. 

6. Postanowienia zawarte w niniejszym § 9 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.  Konsument, który utworzył Konto Klienta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o prowadzenie Konta Klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi ustawowe prawo odstąpienia przysługujące Klientom, którzy są Konsumentami). Bieg terminu do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta Klienta rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.


11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:     

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


12. DANE OSOBOWE


1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Piotr Rusnak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Firma Rusnak" Piotr Rusnak, ul.  Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351001253,

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep          www.vanuba.com i nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

- kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

- kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

- po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

9. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

10. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

11. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

12. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego..

13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

14. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Odbiorcami danych osobowych mogą być między innymi:

- Piotr Rusnak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Firma Rusnak" Piotr Rusnak, ul.  Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351001253, jako administrator danych osobowych, a także:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

- banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

- podwykonawcy, dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Sprzedawcy w celu przygotowania, produkcji, konfekcjonowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,

- podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

-  biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

- biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,

-  kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,

- operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

15. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

16. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym maksymalnej ochrony poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

17. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z www.vanuba.com  (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

2.  Produkty świadczone przez Sprzedawcę, które dostępne są w Sklepie stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.vanuba.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.    


14. POLITYKA COOKIES


1. Za pośrednictwem strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies).

2. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników sieci Internet. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się użytkownika sieci Internet z daną stroną internetową.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, otworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


15. LOGI SERWERA


1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 

zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;

Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 

wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;

wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;

wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;

powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść. 

5. Sprzedawca informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:

treści proponowanej zmiany Regulaminu;
dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

7. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piotrem Rusnak prowadzącym

9.  działalność gospodarczą pod nazwą "Firma Rusnak" Piotr Rusnak, ul.  Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351001253,  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

11. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sprzedawcy.


17. NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO REGULAMINU SPRZEDAŻY


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Wykonawca dzieła, który udzielił niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Wykonawcy dzieła jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Regulamin obowiązujący do 21.07.2023r