Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Podsumowanie 0.00 PLN

Wróć do zakupów

Regulamin newsletter

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Piotr Rusnak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Rusnak Piotr Rusnak” z siedzibą w Nowym Targu, ul. Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-100-12-53, REGON : 490605373 właściciela Sklepu Internetowego www.vanuba.com, zwanego dalej „Usługodawcą” ;

Dane kontaktowe :

1) adres pocztowy :
„Firma Rusnak Piotr Rusnak”
Ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ

2) adres poczty elektronicznej :
shop@vanuba.com

3) telefon kontaktowy:
+48 728 334 189

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Usługodawcy, nowych kolekcjach, aktualnych
promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Usługodawcy oraz oferowanych przez niego produktów.
5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz na miesiąc.
6. Każdy Newsletter zawiera: informację o Usługodawcy jako nadawcy Newslettera, temat określające treść Newslettera oraz informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.vanuba.com : podanie w formularzu rejestracji Newstlettera adresu poczty elektronicznej Użytkownika, wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracji Newslettera adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz kliknięcia na przycisk „Zapisz się”.
9. Kliknięcie na przycisk „Zapisz się” powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych Newslettera, adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
11. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Piotr Rusnak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Rusnak Piotr Rusnak” z/s ul. Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-100-12-53, REGON: 490605373. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Newslettera zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest w następujący sposób : przez e-mail na adres shop@vanuba.com.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody. Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa
urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter, świadczonej przez Usługodawcę w ramach prowadzonego prze niego Sklep Internetowego www.vanuba.com, mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy : shop@vanuba.com. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz krótki opis reklamacyjny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
15. Usługodawca uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji usługi Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
17. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin na stronie Sklepu Internetowego www.vanuba.com przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
18. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Vanuva.com

Zmieniając kraj, przedmioty mogą zostać usunięte z koszyka.